Bijeenkomsten

Docentendag mbo

Ben u mbo-docent en heeft u behoefte aan inspiratie en verdieping voor in uw lespraktijk? Wilt u uw lessen afwisselender en effectiever maken? Of wilt u kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Kom dan naar onze docentendag mbo op 13 november 2018. Tijdens de docentendag doet u tijdens verschillende workshoprondes nieuwe ideeën op voor in uw lessen. Tevens volgt u een plenaire lezing van een gastspreker.

  • Deelname aan onze docentendagen is gratis.

Het programma

9:45 uur Inloop met koffie & thee
10:15 uur Workshopronde 1

Focus op loopbaan

Doelgroep:
mbo-docenten LOB en studieloopbaanbegeleiders

Omschrijving:
De arbeidsmarkt verandert. Door technologische en economische ontwikkelingen ontstaan nieuwe banen, terwijl andere juist verdwijnen. Werknemers moeten zich kunnen aanpassen aan deze ontwikkelingen. Dit vraagt om meer zelfsturing en flexibiliteit van toekomstige werknemers. Loopbaanonderwijs (LOB) krijgt daarom een steeds centralere plek in de opleiding. En terecht, want studenten moeten vaak al op jonge leeftijd grote beslissingen over hun toekomst nemen.

Uitgeverij Deviant ontwikkelt de methode Focus. Deze methode helpt studenten om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot hun studie en hun toekomstige beroep. Eigenaarschap en het motiveren van studenten om na te denken over kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren staan centraal in de methode.

Tijdens deze workshop:
– ontdekt u hoe de vijf loopbaancompetenties (capaciteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken) in Focus zijn geïntegreerd;
– lichten we toe hoe de lesmethode studenten helpt bij het maken van keuzes in hun verdere loopbaan;
– lichten we toe hoe 21ste-eeuwse vaardigheden in de methode zijn verwerkt;
– maakt u kennis met verschillende activerende werkvormen voor LOB;
– gaan we in op verschillende manieren om eigenaarschap bij LOB te bevorderen;
– wisselt u met collega’s uit over loopbaanonderwijs.

 
Startrekenen in Studiereader: interactieve online methode voor effectief rekenonderwijs

Doelgroep:
mbo

Omschrijving:
Nieuw van Uitgeverij Deviant is Studiereader: een nieuwe digitale leeromgeving voor taal en rekenen. Studiereader is ontwikkeld in nauwe samenwerking met mbo-studenten en -docenten. Programmeurs en methodemakers gingen op meer dan tien roc’s de klas in om les te geven met Studiereader en zo in de praktijk de optimale balans tussen online en offline leren te vinden.

Onze methode Startrekenen is sinds schooljaar 2018-2019 beschikbaar in Studiereader. Studenten kunnen daardoor voor het eerst werken in een interactieve online versie van onze leerwerkboeken Startrekenen 2F mbo en Startrekenen 3F. In Studiereader kunnen studenten hun berekeningen invoeren, zelf antwoorden nakijken en hun antwoorden verbeteren. Een handige toolbar maakt het invoeren van berekeningen eenvoudiger.

Maar hoe voorkom je dat studenten met de inzet van Studiereader in hun beeldscherm verdwijnen? En hoe zorg je ervoor dat er tijdens de les ruimte blijft voor interactie tussen studenten en docent, maar ook tussen studenten onderling?

Tijdens deze workshop:
– ervaart u een rekenles met Startrekenen in Studiereader;
– laten we zien hoe u een effectieve instructie met Startrekenen in Studiereader geeft;
– bespreken we de uitdagingen van online en offline leren;
– gaan we in discussie over doordachte onderwijskeuzes in relatie tot digitalisering;
– delen we onze ervaringen tijdens de Studiereaderpilot rekenen.

 
Gevalideerde instellingsexamens Nederlands: objectief beoordelen met rubrics

Doelgroep:
mbo

Workshopomschrijving:
Het objectief beoordelen van een instellingsexamen Nederlands is behoorlijk ingewikkeld is: aan welke kenmerken moet een uitgewerkte examenopdracht nu eigenlijk voldoen om als student de waardering voldoende te krijgen? Analytische rubrics bieden hiervoor de juiste handvatten. Het beoordelen met analytische rubrics maakt de beoordeling handzamer en eenduidiger. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de betrouwbaarheid van de beoordeling toeneemt wanneer analytische rubrics worden ingezet.

Met de inzet van analytische rubrics als beoordelingsinstrument is Uitgeverij Deviant afgestapt van het traditionele beoordelen met een afvinklijstje. Deze nieuwe manier van beoordelen stelt ons ontwikkelteam voor nieuwe uitdagingen: hoe lok je met de examenopdracht taalproductie uit en hoe zorg je ervoor dat de student echt eigen inbreng heeft tijdens het examen? En wat betekent de inzet van analytische rubrics voor de beoordelaars?

Tijdens deze workshop:
– lichten we toe hoe de validering van instellingsexamens Nederlands in zijn werk gaat;
– bespreken we de uitdagingen die het afnemen van de instellingsexamens Nederlands met zich meebrengt;
– lichten we toe wat het ontwikkelen van nieuwe instellingsexamens Nederlands complex maakt;
– geven we een toelichting op het beoordelen met analytische rubrics;
– denkt u zelf na over beoordelingscriteria voor een schrijftaak en neemt u de proef op de som;
– beoordeelt u met een collega een uitgewerkte examenopdracht van een student m.b.v. analytische rubrics.

De Stichting Examenkamer heeft Uitgeverij Deviant als examenleverancier gecertificeerd en onze instellingsexamens Nederlands op 2F- en 3F-niveau gevalideerd. Hiermee is onze keuze om examenopdrachten met analytische rubrics te beoordelen bevestigd.

 
Compacte leerlijnen voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten

Doelgroep:
mbo

Omschrijving:
Mbo-studenten die een BBL-opleiding of verkort opleidingstraject volgen, komen vaak chronisch tijd tekort om alle lesstof in de gegeven contacturen met de docent te verwerken. Dat is niet alleen vervelend voor die studenten maar ook voor de docent die voortdurend moet goochelen met zijn tijd, bijvoorbeeld om goede uitleg en individuele begeleiding te geven.

Speciaal voor deze mbo-studenten heeft Uitgeverij Deviant compacte leerlijnen ontwikkeld voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. In deze methodes zetten we in op een effectievere en efficiëntere invulling van de lessen op school. Bovendien dragen de compacte methodes bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de studenten buiten de lessen om. Zo werken studenten gericht naar hun examens toe of kunnen zij door het maken van portfolio-opdrachten aan de gestelde eisen voldoen.

Tijdens deze workshop:
– gaan we in op de noodzaak van speciaal lesmateriaal voor mbo-studenten die een BBL-opleiding of een verkort opleidingstraject volgen;
– leggen we uit hoe we formatieve evaluatie in onze compacte methodes hebben geïmplementeerd;
– lichten we onze compacte methode per vak toe en gaan we in op gemaakte keuzes;
– bespreken we expliciet de voordelen van onze compacte methodes voor studenten én docenten;
– gaat u zelf aan de slag met een opdracht uit een van onze compacte methodes;
– wisselt u ervaringen uit met collega’s.

12:15 uur Lunch met infomarkt
Maak tijdens de infomarkt kennis met ons nieuwste lesmateriaal en stel uw vragen aan de aanwezige redactieleden en medewerkers van de servicedesk.
13:00 uur Plenaire lezing Casper Hulshof over onderwijsmythes
Casper Hulshof is psycholoog, onderwijzer, schrijver en een veelgevraagd spreker. Samen met de pedagoog Pedro de Bruyckere schreef hij het succesvolle boek ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs’. Tijdens zijn lezing zet Casper bekende en minder bekende ideeën uiteen die zich hardnekkig in het onderwijssysteem genesteld lijken te hebben. Aan de hand van recente onderzoeksresultaten laat Casper zien dat veel van deze ideeën geen standhouden of op z’n minst stevig genuanceerd moeten worden.  Een echte eye-opener!
14:00 uur Workshopronde 2
Samenwerkend leren in de lessen Nederlands: leren door doen!
Doelgroep:
mboOmschrijving:
Interactie tussen studenten en docent én tussen studenten onderling levert effectiever onderwijs op. Samenwerkende studenten leveren namelijk betere prestaties en zijn gemotiveerder dan studenten die individueel werken. Samenwerken stuit echter vaak op veel weerstand omdat studenten in veel gevallen niet daadwerkelijk met elkaar aan de slag gaan en de werkvormen vaak organisatorisch ingewikkeld zijn. Voor een succesvolle samenwerking is positieve wederzijdse afhankelijkheid nodig.Nieuwsgierig naar werkvormen waarbij studenten samen tot een eindproduct komen? Doorpraten over de succesfactoren van samenwerkend leren? Zelf werkvormen ervaren en inspiratie opdoen voor de invulling van uw lessen Nederlands? Schrijf je dan in voor deze workshop en doe mee!

Tijdens deze workshop:
– delen we onze ervaringen met samenwerkend leren tijdens een pilot in verschillende klassen;
– gaan we in op de voorwaarden en succesfactoren van samenwerkend leren;
– ervaart u zelf verschillende werkvormen die u kunt vertalen naar uw eigen lessen Nederlands;
– werkt u in tweetallen een werkvorm uit waarbij studenten met een gemeenschappelijk doel tot een eindproduct komen;
– wisselt u ervaringen met collega’s uit.

 
Mediawijs!

Doelgroep:
mbo-docenten burgerschap en Nederlands

Omschrijving:
‘Mediawijsheid’ is een veelgebruikte term in het hedendaagse onderwijs en een van de zogenaamde ‘21ste-eeuwse vaardigheden. Om mbo-studenten op te leiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij moet ook aandacht worden besteed aan het omgaan met kansen en risico’s op het internet. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in? En hoe besteed je er aandacht aan in de les?

In deze workshop:
– krijgt u meer inzicht in het begrip mediawijsheid en de competenties die daaraan verbonden zijn;
– wisselt u met collega’s ervaringen en ideeën uit over de integratie van mediawijsheid in de lessen burgerschap en Nederlands;
– maakt u kennis met verschillende interessante werkvormen op het gebied van mediawijsheid.

 
Language Toolbox: activerende werkvormen in de klas

Doelgroep:
mbo

Workshopomschrijving:
Op zoek naar een aansprekende manier om studenten actiever te laten meedoen in de les Engels? Geïnteresseerd in werkvormen waarin taal, spel en interactie centraal staan? En nieuwsgierig naar de mogelijkheden van spraakherkenning voor het vak Engels? Kom dan naar onze workshop en doe mee!

Activerende werkvormen zorgen ervoor dat studenten actiever meedoen in de les. Studenten krijgen meer plezier en vertrouwen in het actief bezig zijn met Engels. Met onze Language Toolbox bieden wij u een selectie van materialen en werkvormen om studenten te motiveren, enthousiasmeren en te laten leren.

Tijdens deze workshop:
– lichten we de materialen en werkvormen in onze Language Toolbox toe;
– leggen we de link tussen de inzet van de Toolbox en didactiek;
– leggen wij uit wat spraakherkenning inhoudt en hoe u spraakherkenning kunt inzetten tijdens de les;
– gaat u aan de slag met materialen en werkvormen uit onze Toolbox;
– wisselt u ervaringen uit met collega’s;
– doet u inspiratie op voor de invulling van uw eigen lessen.

 
Taal in de rekenles

Doelgroep:
mbo

Omschrijving:
Taal speelt een grote rol in de rekenles. Studenten die de woorden en begrippen in een opdracht begrijpen, zijn beter in staat om deze op te lossen. Daarom is het belangrijk om in de rekenles aandacht te besteden aan de ‘rekentaal’ die in de opdrachten wordt gebruikt. Bovendien kunnen studenten hun denkstappen beter aan elkaar en aan de docent verwoorden, als ze , de juiste rekentaal gebruiken.

Bent u benieuwd hoe u als rekendocent structureel aandacht kunt schenken aan taal in de rekenles? Wilt u weten waar studenten zoal over kunnen struikelen? Heeft u behoefte aan handvatten voor het effectief gebruiken van rekentaal in uw instructie? Schrijf u dan in voor deze workshop en doe mee!

Tijdens deze workshop:
– gaan we na welke rekentaal studenten zoal tegenkomen in opdrachten en wat dit betekent voor de aandacht voor rekentaal in uw lessen;
– laten we zien wat u kunt doen om rekentaal effectief in te zetten tijdens uw instructie;
– bieden wij u handvatten om de taaluitingen van uw studenten te verbeteren zodat zij hun denkstappen beter kunnen verwoorden;
– bereidt u samen met een collega een rekenles voor waarin u expliciet aandacht besteedt aan rekentaal.

 
Starttaal in Studiereader: interactieve online methode voor effectief taalonderwijs

Doelgroep:
mbo

Omschrijving:
Nieuw van Uitgeverij Deviant is Studiereader: een nieuwe digitale leeromgeving voor taal en rekenen. Studiereader is ontwikkeld in nauwe samenwerking met mbo-studenten en -docenten. Programmeurs en methodemakers gingen op meer dan tien roc’s de klas in om les te geven met Studiereader en zo in de praktijk de optimale balans tussen online en offline leren te vinden.

Onze methode Starttaal is sinds schooljaar 2018-2019 beschikbaar in Studiereader. Studenten kunnen daardoor voor het eerst werken in een interactieve online versie van onze leerwerkboeken Starttaal 2F en Starttaal 3F. In Studiereader kunnen studenten onder andere online samenwerken, zelf antwoorden nakijken en hun antwoorden verbeteren.

Maar hoe voorkom je dat studenten met de inzet van Studiereader in hun beeldscherm verdwijnen? En hoe zorg je ervoor dat er tijdens de les ruimte blijft voor interactie tussen studenten en docent, maar ook tussen studenten onderling?

Tijdens deze workshop:
– ervaart u een taalles met Starttaal in Studiereader;
– bespreken we de uitdagingen van online en offline leren;
– gaan we in discussie over doordachte onderwijskeuzes in relatie tot digitalisering;
– delen we onze ervaringen tijdens de Studiereaderpilot Nederlands;
– werkt u in viertallen op hoofdlijnen een lessenserie uit waarin u online en offline leren afwisselt.

16:00 uur Afsluitende borrel
Doelgroepen: Entree mbo
Data & locaties

Data & locaties

13
nov
2018
Amersfoort

De Observant, Amersfoort
Stadhuisplein 7

Inschrijven voor bijeenkomst

Vul het onderstaande formulier in om de bijeenkomst bij te wonen.