Goed voorbereid naar het nieuwe rekenexamen!

Goed voorbereid naar het nieuwe rekenexamen!

Geplaatst op: 24-08-2015

Dit studiejaar moeten bijna alle vo-leerlingen en alle mbo 4-leerlingen het landelijke rekenexamen halen om te slagen voor hun opleiding. Vanaf volgend jaar geldt dit ook voor alle andere opleidingen. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? En hoe helpen wij u om uw leerlingen daar optimaal op voor te bereiden?

Nieuwe syllabus rekenen

Vanaf 1 oktober 2015 geldt de Syllabus rekenen 2F en 3F voor mbo en vo. Deze syllabus geeft meer duidelijkheid over de interpretatie van de rekenniveaus 2F en 3F.

Op 25 juni is de Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Deze syllabus vervangt de huidige syllabi en toetswijzers rekenen voor vo en mbo. De rekentoetsen vo en de rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus.

Veranderingen nieuwe rekenexamen

In de nieuwe rekenexamens verandert vooral het rekenen zonder rekenmachine. In het algemeen wordt het niveau van deze opgaven iets hoger dan in de voorgaande jaren, maar het kennen van de volgorde van bewerkingen in contextloze opgaven wordt juist niet meer getest. Nieuw is ook dat er enkele contextopgaven zijn waarbij het gebruik van een rekenmachine niet is toegestaan.

Enkele onderwerpen die voor veel mbo-leerlingen nieuw zijn, worden in studiejaar 2015-2016 nog niet getoetst:

  • Machtsverheffen en worteltrekken, ook in formules.
  • Bewerkingen met complexe breuken (in context met rekenmachine).
  • Berekening van oppervlakte en inhoud van piramide, cilinder en bol (waarbij de formule gegeven is; de precieze omschrijving per niveau staat in de syllabus in tabel 6).
  • Kennen en paraat hebben van enkele referentiematen zoals de lengte van een mens, het aantal inwoners van Nederland en de gemiddelde loop- en fietssnelheid. De precieze omschrijving staat in de syllabus in tabel 5.
  • Later dit studiejaar wordt een bijlage bij de syllabus gepubliceerd over de examens op het nieuwe niveau 2A. Deze examens zijn bedoeld voor leerlingen van entreeopleidingen en voor leerlingen van vmbo-B en mbo2 voor wie de 2F-examens niet haalbaar blijken.

De nieuwe syllabus, een servicedocument over de belangrijkste veranderingen en een toelichting op de syllabus zijn te vinden op Examenblad.nl.

Wat betekent de nieuwe syllabus voor ons lesmateriaal?

Examencoach rekenen

Naar aanleiding van de nieuwe syllabus is deze zomer een herziene versie verschenen van de oefen- en proefexamens in Examencoach rekenen. Voor leerlingen voor wie het 2F-niveau niet haalbaar blijkt, verschijnen in oktober twee oefenexamens op 2A-niveau. Na publicatie van de bijlage over het 2A-niveau zal ook een proefexamen verschijnen en worden de oefenexamens geactualiseerd.

Methodeonafhankelijke eindtoetsen (MOET)

In oktober 2015 verschijnen nieuwe versies van de MOET op niveau 2F en 3F. In deze nieuwe versies zijn de kleine verschillen ten opzichte van de syllabus verwerkt. De MOET op 1F-niveau blijft ongewijzigd.

Zo spoedig mogelijk na publicatie van de bijlage over het 2A-niveau zal een MOET op niveau 2A worden ontwikkeld.

Aanvulling op Startrekenen Leerwerkboeken en Startrekenen Online

De leerwerkboeken van Startrekenen 2F mbo, Startrekenen 2F vo en Startrekenen 3F en de bijbehorende niveaus van Startrekenen Online bereiden goed voor op de nieuwe rekenexamens. Op enkele punten wijkt de nieuwe syllabus af van eerdere interpretaties van de referentieniveaus.

Om de leerlingen ook op deze punten optimaal voor te bereiden, verschijnt in oktober een aanvulling op Startrekenen Online. Scholen die de uitleg en het oefenmateriaal op papier willen ontvangen, kunnen vanaf oktober gedrukte servicekaternen tegen kostprijs bestellen.

Handreiking voor docenten over 2A-niveau

Voor docenten die werken met Startrekenen 2F mbo of Startrekenen 2F vo en die leerlingen hebben voor wie het 2F-niveau niet haalbaar blijkt te zijn wordt een handreiking geschreven. Deze handreiking bevat een overzicht van opdrachten uit de leerwerkboeken en oefeningen van Startrekenen Online die het 2A-niveau ontstijgen. Deze handreiking verschijnt zo spoedig mogelijk na publicatie van de bijlage over 2A.

Er worden geen leerwerkboeken op niveau 2A ontwikkeld, aangezien het rekenonderwijs in vo en mbo erop gericht moet zijn om leerlingen minimaal op te leiden tot niveau 2F.