Handreiking toetsen en examens

Handreiking toetsen en examens

Update: 1 april 2020

Toetsen op de methodesite Studiemeter

Op onze methodesite Studiemeter bieden wij online oefen- en toetsprogramma’s voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Deze programma’s voorzien in een breed aanbod van toetsen per vak. Tijdens de landelijke schoolsluiting is het mogelijk om deze online toetsen op Studiemeter in te zetten. Hoewel wij er alles aan doen om de inhoud van de toetsen goed af te schermen ligt de borging ervan bij de scholen. Daarom willen wij docenten de volgende aandachtspunten meegeven bij het inzetten van onze toetsen:
  • Zet onze toetsen op Studiemeter op een specifieke datum en tijd voor een specifieke groep leerlingen/studenten klaar via het docentenportaal in Studiemeter.
    Wij willen je met klem vragen toetsen niet hele dagen open te zetten om misbruik en fraude zoveel mogelijk tegen te gaan.
  • Maak gebruik van de oefeneindtoetsen op Studiemeter als die er zijn.
    De oefeneindtoets zegt de leerling/student veel over zijn eigen leerproces en biedt docenten hier inzicht in middels de resultatenmodule in Studiemeter. De oefeneindtoets wordt automatisch vrijgespeeld als een leerling/student alle voorwaardelijke deeltoetsen heeft gemaakt. Op basis van de uitslag kan een leerling/student gericht verder oefenen. De oefentoets is ook vrij te geven door de eindtoets in te plannen in de toekomst (bijvoorbeeld volgend jaar), en bij het inplannen ‘Deeltoets vereist’ op ‘Nee’ te zetten. Dan gaat de oefentoets na inplannen gelijk open voor leerlingen/studenten.
  • Gebruik onze online interactieve methodes Starttaal en Startrekenen in Studiereader om meer grip te krijgen op het leerproces van leerlingen/studenten.
    je kunt tijdens de schoolsluiting gratis licenties voor leerlingen/studenten aanvragen voor Starttaal en Startrekenen in Studiereader. Via het docentenportaal in Studiereader kan je leerlingen/studenten gericht feedback geven op gemaakte opdrachten en op die manier grip houden op het leerproces.
Aanvullend: Voor de vakken Engels en burgerschap zijn interactieve methodes in Studiereader in ontwikkeling. Gezien de huidige omstandigheden doen wij er alles aan deze methodes versneld op te leveren. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrieven in de gaten.
 

Papieren toetsen bij onze lesmethodes

Hoewel wij veel papieren toetsen bij onze lesmethodes bieden, zijn die in de huidige situatie niet eenvoudig in te zetten. Van elke toets een invulbaar pdf maken is helaas geen oplossing met betrekking tot borging en fraude. Wij verwijzen daarom naar de online toetsen op onze methodesite Studiemeter of naar de portfolio-opdrachten bij onze methodes.
 

Portfolio-opdrachten bij onze methodes Nederlands, Engels en loopbaan & burgerschap

Voor de vakken Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap bieden wij portfolio-opdrachten waarmee leerlingen/studenten kunnen laten zien wat zij hebben geleerd. Voor de vakken Engels, loopbaan en burgerschap kan je deze portfolio-opdrachten gratis downloaden via onze methodewebsite Studiemeter. Voor het vak Nederlands kunnen leerlingen/studenten deze portfolio-opdrachten maken en inleveren via de methode Starttaal in Studiereader. 
 

Specifiek voor de gebruikers van Startrekenen Online

De toetsen binnen Startrekenen Online bestaan uit gesloten vragen. De antwoorden laten maar beperkt zien wat studenten hebben geleerd. Daarnaast is het met de gesloten vragen lastig om in de gaten houden of studenten onbedoelde hulp gebruiken, bijvoorbeeld een rekenmachine bij de domeintoets Getallen. Om beter inzicht te krijgen in het werk van studenten kan je vragen om al hun berekeningen bij de toetsvragen op papier op te schrijven en na het maken van de toets een foto van de berekeningen te delen. 
 

Examinering in het mbo

In tegenstelling tot de centrale examens vo gaan de centrale examens in het mbo vooralsnog wel door. Examineren mag onder strikte voorwaarden op school. Voor antwoorden op veelgestelde vragen over examinering in het mbo verwijzen wij je naar de website van de MBO Raad.
Ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op donderdag 27 maart een nieuw servicedocument gepubliceerd waarin wordt ingegaan op afstandsonderwijs en examineren.
 
Belangrijk: Het kabinet heeft tijdens een persconferentie op 21 april jl. bekend gemaakt dat leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs vanaf 11 mei (deels) weer naar school kunnen. Over het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs wordt nog nagedacht. Veel scholen hebben zelf besloten tot de zomervakantie alleen nog afstandsonderwijs te geven.
 

Gevalideerde instellingsexamens Nederlands en Engels 

Voor de afname van onze instellingsexamens Nederlands en Engels geven wij het volgende aandachtspunt mee: volg de voorwaarden en afnamecondities die wij stellen in onze IE’s. In het nieuwe servicedocument van het ministerie wordt veel waarde gehecht aan de kwaliteit en borging van de af te nemen instellingsexamens.

Belangrijk: het online delen van instellingsexamens met studenten in een niet-beveiligde setting is niet toegestaan. De inhoud van de instellingsexamens is na online verspreiding niet langer geborgd en de instellingsexamens kunnen onbedoeld in omloop raken met alle gevolgen van dien. Daarnaast kan ten aanzien van het schrijfexamen niet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld de afscherming van de spellingscontrole.  
 

Vragen of meer weten over toetsen en examineren?

Stuur een e-mail naar: examen@uitgeverij-deviant.nl. Wij bieden op veel verschillende manieren hulp bij de invulling van online afstandsonderwijs.