Starttaal in Studiereader | startpakket

Starttaal in Studiereader

|

entreeopleidingen, mbo

Starttaal in Studiereader | startpakket

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-63263-702
Prijs € 40,00
Opmerking De docentenlicentie en het werkboek Starttaal Extra zijn kosteloos verkrijgbaar.
Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

De methode Starttaal in Studiereader combineert een cursorische aanpak binnen aansprekende thema’s en uitgebreide examentraining. Deze methode is vooral geschikt voor studenten en docenten in BOL-opleidingen die relatief veel contacturen Nederlands hebben en vooral online willen werken.

We bieden de methode Starttaal in Studiereader aan in een startpakket voor 12 maanden. Het werkboek Starttaal Extra verbindt het startpakket online en offline leren echt aan elkaar. Na afloop van deze periode kun je de licentie verlengen voor 6 of 12 maanden. Deze verlengingslicenties worden beschikbaar in de loop van schooljaar 2020-2021.

Het startpakket Starttaal in Studiereader bestaat uit:

Starttaal in Studiereader
Online methode

Starttaal in Studiereader

In Starttaal in Studiereader faciliteren we bewezen effectieve didactiek, zoals procesgericht en samenwerkend leren en de inzet van peerfeedback. Studenten gaan in deze interactieve methode aan de slag met theorie, opdrachten en uitlegvideo’s en werken aan concrete leerdoelen.

Minder nakijkwerk voor jou, meer eigenaarschap bij jouw studenten


Studenten zien bij meerkeuze en gesloten vragen direct of een antwoord goed of fout is. Zij kunnen vragen verbeteren door ze opnieuw te maken. Open vragen kunnen ze zelf nakijken met behulp van voorbeeldantwoorden. Hierdoor zijn jouw studenten meer betrokken bij hun eigen leerproces.

Meerkeuzevraag zelf nakijken. Open vraag zelf nakijken.

Altijd inzicht in de voortgang en resultaten van jouw studenten

 Via het docentenportaal in Studiereader heb je continu inzicht in gemaakt werk en resultaten. Zo kan je live zien met welke opdrachten studenten bezig zijn, overzicht houden over de voortgang van uw klas(sen) per methode, thema, hoofdstuk op opdracht. Ook kan je in het docentenportaal alle uitwerkingen en antwoorden van jouw studenten bekijken en van feedback voorzien.

Studenten geven elkaar online feedback en hebben inzicht in hun voortgang en leerproces

In Studiereader kunnen studenten elkaars schrijfproducten van feedback voorzien en zo het product van de ander en van zichzelf verbeteren.

Starttaal Extra
Oefenen in werkboeken

Starttaal Extra (optioneel)

Om een goede balans te vinden tussen online en offline leren bieden we Starttaal Extra aan: werkboeken op 2F- en 3F-niveau. Deze werkboeken stellen je in staat om afwisselend online en offline te werken met de klas.

Variatie in de les door afwisseling in online en offline leren


De werkboeken zet je in naast Starttaal in Studiereader. Door zowel online als offline te werken, bereiden studenten zich op een afwisselender en uitdagender manier voor op het centraal examen en de instellingsexamens Nederlands.

Extra oefenen met lezen, taalverzorging en schrijven

In deel 1 van het werkboek oefenen studenten met de vaardigheden lezen, taalverzorging en schrijven. Deze opdrachten zijn een aanvulling en een extra oefenmogelijkheid bij de lesstof in Starttaal in Studiereader. Bij de opdrachten in het werkboek staan verwijzingen naar uitleg in Starttaal in Studiereader.

Bekijk het extra oefenen eruit ziet in Starttaal Extra 2F

Taalvaardigheden toepassen in beroepsgerichte context

In deel 2 van het werkboek komen verschillende taalvaardigheden in een beroepsgerichte context aan bod. Jouw studenten leren over het gebruiken van taal in situaties rond  solliciteren, professioneel werken en samenwerken met collega’s.

Meer tekstbegrip door het lezen van teksten volgens de principes van close reading

In deel 3 van het werkboek gaan studenten aan de slag met het lezen van gevarieerde, complexere en verhalende teksten. Door deze teksten in drie rondes te lezen, leren ze de teksten op een dieper niveau. Door na elke leesronde vragen te beantwoorden, duiken ze steeds dieper de tekst in. Daarbij lezen ze teksten met de pen in de hand; ze plaatsen aantekeningen en markeringen bij en in de tekst plaatst. Door op deze manier met een tekst om te gaan lezen ze actiever en zullen ze de tekst beter begrijpen. Daarmee doen ze vaardigheden op die ze ook bij andere vakken kunnen inzetten.

Starttaal Online
Online oefenen

Starttaal OnlineStarttaal Online

Studenten kunnen de opgedane kennis zelfstandig en op hun eigen niveau oefenen in het oefen- en toetsprogramma Starttaal Online. Ook kunnen zij zich zelfstandig voorbereiden op het centraal examen.

Studenten trainen online zelfstandig taalverzorging en lees- en luistervaardigheid


Starttaal Online traint de volgende onderdelen van de taalverzorging:
· stijl
· grammatica
· spelling
· werkwoordspelling
· woordenschat
· spreekwoorden/uitdrukkingen

Meer informatie

Studenten werken binnen een vaste structuur toe van een instaptoets naar een eindtoets

Studenten werken in een vaste structuur waarin alle basale taalvaardigheden aan bod komen naar een eindtoets. · Instaptoets, waarmee de student vrijstellingen kan verwerven voor één of meer oefeningen · Oefeningen per onderwerp · Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt · Oefeneindtoets, waarmee de student na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets · Eindtoets, die door de docent moet worden vrijgegeven. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen. Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de student opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Mogelijkheden voor differentiatie: studenten oefenen op eigen niveau

Studenten werken in Starttaal Online op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging. Starttaal Online kent vijf niveaus:
· Op weg naar 1F: voor leerlingen in PrO, Entreeopleidingen en VM2-trajecten
· 1F: meestal het startprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2
· 2F: het eindprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2 en 3
· 3F: het eindprogramma voor mbo-niveau 4
· 4F: het verrijkingsprogramma voor mbo-niveau 4De student heeft voortdurend inzicht in zijn eigen voortgang. Je kunt de resultaten van de oefeningen en toetsen inzien via een zeer uitgebreide resultatenmodule.
Meer informatie 

Inclusief digitale examentrainer

Binnen het combipakket Starttaal in Studiereader heb je toegang tot Examencoach Nederlands. Deze digitale examentrainer bereidt studenten in entreeopleidingen en het mbo voor op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt binnen één pakket examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren.

Meer informatie

Examencoach
Online examentrainer Nederlands

Examencoach Nederlands

Examencoach Nederlands is een digitale examentrainer in Studiemeter die studenten in entreeopleidingen en het mbo voorbereidt op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt binnen één pakket examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Examencoach Nederlands simuleert nauwkeurig het CE: de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking zijn volledig afgestemd op het officiële examen.
Meer informatie

Taalniveautest
Methodeonafhankelijke online test

Taalniveautest (TNT)

De Taalniveautest is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van de leerling of student vast te stellen. De test kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. Het resultaat is een score per deelvaardigheid.
Meer informatie