Samen doordacht digitaliseren levert beter onderwijs op

Samen doordacht digitaliseren levert beter onderwijs op

Geplaatst op: 10-05-2017

De Onderwijsraad bracht op 9 mei een advies uit over het gebruik van digitale technologie in het onderwijs. Als educatieve uitgeverij heeft Uitgeverij Deviant een duidelijke visie op digitaal onderwijs. In onderstaand persbericht leest u meer over onze visie op digitaal onderwijs en over hoe onze vernieuwende digitale leeromgeving Studiereader hierop aansluit.


Uitgeverij Deviant ontwikkelt in samenwerking met het onderwijsveld een vernieuwende digitale leeromgeving: Studiereader. Doel is om samen met docenten en leerlingen tot effectiever en uitdagender onderwijs te komen waarin recht wordt gedaan aan de mogelijkheden van digitaal onderwijs en waarin tegelijk aandacht is voor, bewezen, effectieve didactiek en een veilig pedagogisch klimaat. Uitgeverij Deviant herkent zich grotendeels in de bevindingen van de Onderwijsraad in de publicatie ‘Doordacht digitaal’ en wil met doordachte digitale toepassingen bijdragen aan beter onderwijs.

Ict-toepassingen met meerwaarde voor het onderwijs

Uitgeverij Deviant werkt bij het ontwikkelen van vernieuwende ict-toepassingen samen met docenten en heeft zélf alle kennis en technologieën in huis om nieuwe ict-toepassingen te ontwerpen, te bouwen en te testen. Tijdens de ontwikkelfase gaan programmeurs en didactici voortdurend in gesprek met docenten om na te gaan op welke manier een digitale leeromgeving kan bijdragen aan beter, effectiever en uitdagender onderwijs. Zo komen ict-toepassingen tot stand die door docenten daadwerkelijk als een meerwaarde voor het onderwijs worden ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe app Startrekenen VR, waarmee leerlingen met behulp van virtual reality (VR) rekenkundige onderwerpen kunnen ervaren zoals afstand en hoogte.

Samen doordacht ontwikkelen

Als educatieve uitgeverij wordt Uitgeverij Deviant regelmatig geconfronteerd met vragen van docenten over de mogelijkheid om binnen ict-toepassingen eigen content te uploaden. Dit is een begrijpelijke vraag, maar Uitgeverij Deviant is niet onverdeeld enthousiast over deze mogelijkheid. Hoewel docenten vaak kwalitatief hoogstaand lesmateriaal ontwikkelen, zijn het vaak losse lessen die gezamenlijk nog geen leerlijn vormen. Liever wil Uitgeverij Deviant sámen met docenten lesmateriaal ontwikkelen. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: het lesmateriaal sluit beter aan op de wensen van het onderwijsveld en tijdens het ontwikkelen van het lesmateriaal kan ditzelfde onderwijsveld profiteren van kennis en technologieën die bij de uitgever in huis zijn.

Eigenaarschap docent en leerling centraal

Beter onderwijs is wat Uitgeverij Deviant betreft onderwijs waarin eigenaarschap van docenten én leerlingen centraal staat en waarin het leren voor beide zichtbaar wordt. Dat betekent een hoop puzzelwerk voor docenten, methodeontwikkelaars en programmeurs, want leren zichtbaar maken, anders dan met enkel toetsen, is een uitdaging. Desalniettemin lukt het om bijvoorbeeld de inzet van feedback en peerfeedback in Studiereader te faciliteren, waardoor docenten hun lesprogramma beter op de individuele leerbehoefte van leerlingen kunnen aanpassen. Ook het automatisch nakijken van oefeningen en, mits verantwoord, het aanbieden van adaptieve leerroutes zijn voorbeelden van functionaliteiten met meerwaarde voor het onderwijs.

Ontwikkelen met visie

Voor het ontwikkelen van digitale toepassingen is visie op de relatie tussen ict en leereffect noodzakelijk. Uit vele onderzoeken blijkt dat digitaal onderwijs niet per definitie leidt tot beter onderwijs. Daarom grijpt Uitgeverij Deviant toegepast wetenschappelijk onderzoek en het verkennen van toepassingen met meerwaarde voor het onderwijs aan om tot keuzes te komen die leiden tot effectiever onderwijs. Uitgeverij Deviant organiseert workshops voor docenten waarin lesmaterialen worden toegelicht en uitgeprobeerd. Leerlingen gaan tijdens gastlessen met verschillende lesmaterialen en (digitale) werkvormen aan de slag. Dit intensieve contact maakt het mogelijk om verbetersuggesties van docenten én leerlingen direct te verwerken. En dat werkt! Docenten voelen zich gehoord en leerlingen krijgen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun lesprogramma.

Vanaf september 2017 intensiveren methodeontwikkelaars en programmeurs van Uitgeverij Deviant het contact met docenten en leerlingen door Studiereader in de klas door te ontwikkelen. Hieruit zal blijken hoe het ‘samen doordacht digitaliseren’ in de praktijk uitpakt en welke aanpassingen er in Studiereader nodig zijn om een didactisch en pedagogisch verantwoorde digitale leeromgeving te garanderen. Bijdragen aan effectiever en uitdagender onderwijs ziet Uitgeverij Deviant hierbij als hoofdtaak.

Meer informatie over Studiereader