Uitgeverij Deviant als verantwoordelijke voor persoonsgegevens

Uitgeverij Deviant als verantwoordelijke voor persoonsgegevens

Uitgeverij Deviant B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
www.uitgeverij-deviant.nl
Zuidsingel 13
3811HA, Amersfoort
T 033-4650831

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u informatie over ons lesmateriaal aanvraagt, zich inschrijft voor de e-mailnieuwsbrief of aanmeldt voor een activiteit van Uitgeverij Deviant B.V., verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • naam school
 • adres school
 • sector
 • functie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • regio
 • schooltype (optioneel)
 • vakinteresses (optioneel)
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Uitgeverij Deviant B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uit te kunnen nodigen voor activiteiten.
 • Het geanonimiseerd analyseren van online gedrag om de functionaliteit van onze online kanalen (zoals de website) te verbeteren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Besluitvorming

Uitgeverij Deviant B.V. neemt op basis van de verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruikte programma’s en systemen

Uitgeverij Deviant B.V. slaat persoonsgegevens op in de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MailChimp
Microsoft (Office 365)
WordPress
SurveyMonkey
Adobe Connect

Omgang met persoonsgegevens van mensen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om via onze online kanalen gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@uitgeverij-deviant.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uitgeverij Deviant B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovenstaande doelen te realiseren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@uitgeverij-deviant.nl.

Rechten van betrokkenen

In het kader van de AVG hebt u de volgende rechten:

 1. Recht op dataportabiliteit
 2. Inzagerecht
 3. Recht op rectificatie
 4. Recht op vergetelheid
 5. Recht op beperking van de verwerking
 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 7. Recht op bezwaar

Meer informatie over de rechten vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van een recht, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming: privacy@uitgeverij-deviant.nl.

Aan- en afmeldmogelijkheden online nieuwsbrief

Voor onze nieuwsbrief kunt u zich online aanmelden en vervolgens, indien gewenst, via een link onderaan de nieuwsbrief weer afmelden. Wilt u dat wij helemaal geen contact meer met u opnemen dan kunt u een bericht sturen naar info@uitgeverij-deviant.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij Deviant B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitgeverij Deviant B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Uitgeverij Deviant zijn verbonden. Uitgeverij Deviant kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees voor gebruik van de desbetreffende website altijd de privacyverklaring van deze website.

Cookies

Zie onze cookieverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitgeverij Deviant B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via 033-46 50 831 of privacy@uitgeverij-deviant.nl.

Melden van klachten

Klachten over de verwerking van uw data kunt u richten aan de Functionaris gegevensbescherming (privacy@uitgeverij-deviant.nl). Tevens wijzen wij u op uw recht om klachten over de verwerking van uw data direct te richten aan de autoriteit persoonsgegevens.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2018.