Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities.

Leverancier:
Uitgeverij Deviant bv

Afnemer:
De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Leverancier een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten.

Producten:
Alle door Leverancier geleverde producten, zoals boeken en elektronische uitgaven en alle andere educatieve materialen, uitgegeven onder de naam Uitgeverij Deviant bv.

Licenties:
Een door leverancier aan afnemer onder bepaalde voorwaarden verleend gebruiksrecht ten aanzien van een product.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst die leverancier aangaat met afnemer, tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen en offertes.

3.1
Alle prijzen genoemd in brochures of op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

3.2
Alle prijzen zijn inclusief b.t.w., maar zonder eventuele andere kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

Artikel 4: Levering.

4.1
De, door de leverancier, afgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, maar is voor de leverancier niet bindend. Een overschrijding van de levertijd is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of voor een schadevergoeding voor de afnemer, tenzij met een afnemer hier aparte afspraken over gemaakt zijn.

4.2
De geleverde producten moeten direct door de afnemer gecontroleerd kunnen worden. Afwijkingen moeten binnen vijf werkdagen aan de leverancier worden gemeld. Dit geeft de afnemer niet het recht de betalingstermijn op te schorten, tenzij dit schriftelijk met de leverancier is afgesproken.

4.3
De leverancier is niet verplicht een retourzending van de afnemer te accepteren, tenzij de leverancier hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 5. Facturering en betaling.

5.1
De leverancier factureert, als het boeken betreft, bij levering van de bestelling. Facturatie van de digitale producten vindt plaats twee maanden na ingebruikname van het product.

5.2
Betaling van de factuur moet binnen drie weken na factuurdatum plaats hebben op de bankrekening van de leverancier, zoals genoemd op de factuur.

5.3
Afnemer is verplicht eventuele onduidelijkheden in de factuur binnen acht werkdagen aan de leverancier te melden.

5.4
De betalingstermijn, als genoemd in art. 5.2, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Leverancier is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij de afnemer in rekening te brengen. Daarnaast is de leverancier gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

6.1
Als op leverancier (contractueel of wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. In het geval van een licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs berekend over de duur van de overeenkomst met een maximum van één jaar.

6.2
De leverancier zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperking, zoals in dit artikel genoemd, als de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de leverancier.

6.3
In geval van aansprakelijkheid moet de afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 7. Overmacht.

7.1
Leverancier is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

7.2
Duurt de overmachtsituatie langer dan drie maanden, dan hebben zowel leverancier als afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3
In geval van overmacht heeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Beëindiging en ontbinding.

8.1
De leverancier kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als afnemer zich niet, niet tijdig of niet volledig aan één of meerdere verplichtingen tegenover de leverancier houdt.

8.2
Partijen hebben over en weer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, als de wederpartij het faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel faillissement of surseance van betaling voor haar wordt aangevraagd.

Artikel 9. Overige bepalingen.

9.1
Als enige bepaling van deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en gesloten overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of overeenkomst volledig van kracht blijven. De partijen zullen in overleg treden om het nietige dan wel vernietigde artikel te vervangen.

9.2
Leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3206.9627, waar deze algemene leverings – en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd.

9.3
In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

Artikel 10. Gebruiksrecht e-Uitgave.

10.1
Als het product bestaat uit een e-Uitgave, verleent de leverancier aan de afnemer voor de duur van de overeenkomst een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de e-Uitgave. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Daarbuiten is het de afnemer niet toegestaan de e-Uitgave of daarin begrepen content of programmatuur op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te veranderen of te integreren met content, programmatuur of gegevens van afnemer of derden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door de leverancier is toegestaan.

10.2
Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

  • Het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van de e-Uitgave zoals beschreven in de handleidingen.
  • Het opslaan en printen van resultaten.
  • Het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van content uit de e-Uitgave in documenten die in het kader van het normale gebruik van de e-Uitgave worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

10.3
Door aanschaf van een e-Uitgave verkrijgt de afnemer het gebruiksrecht voor één gebruiker.

10.4
Het gebruiksrecht van een gebruiker mag slechts worden uitgeoefend door de gebruiker persoonlijk.

10.5
Het gebruik van de e-Uitgave is beperkt tot de bij de aanschaf overeengekomen periode. Na verloop van deze periode is het niet toegestaan de e-Uitgave nog langer te gebruiken.

10.6
Het gebruikersrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van tijdige en volledige vergoeding door afnemer van de voor de e-Uitgave geldende vergoeding.

10.7
Het is de afnemer niet toegestaan de e-Uitgave of een gedeelte ervan daarvan af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij de leverancier daarvoor schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Artikel 11. Servicedesk.

Als het product bestaat uit een e-Uitgave dat door online terbeschikkingstelling wordt geleverd, zal de leverancier zich ervoor inspannen dat de afnemer vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het product.

Als het product niet functioneert zoals beschreven in de productomschrijving, kan de afnemer zich gedurende de normale werktijden (8:30 uur – 17:30 uur) telefonisch of per e-mail wenden tot de Servicedesk van de leverancier. De Leverancier zal zich inspannen de vragen van de afnemer ter zake te beantwoorden.

Artikel 12. Intellectuele eigendom.

De e-Uitgave en alle inhoud worden beschermd door wetten van intellectuele eigendom en door internationale verdragsbepalingen. Op de e-Uitgave rust auteursrecht. Leverancier is als uitgever van dit product bevoegd om het gebruiksrecht te verlenen. Het eigendomsrecht (inclusief alle onderdelen) en het intellectuele eigendomsrecht berusten bij de leverancier en zijn zodanig beschermd door het wettelijke auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het databankenrecht.

Artikel 13. Persoonsgegevens.

13.1
De afnemer stemt ermee dat (persoons)gegevens die hij aan de leverancier heeft verstrekt, door de leverancier worden gebruikt om hem via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. De afnemer heeft het recht bezwaar te maken ten het verder ontvangen van deze informatie.

13.2
De leverancier kan, indien levering van producten of diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan de afnemer richtlijnen opleggen in het verband met de bescherming van die persoonsgegevens. De afnemer moet deze richtlijnen altijd stipt naleven. De afnemer is verplicht betrokkenen over wie hij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de leverancier persoonsgegevens ontvangt en verwerkt, daarvan in kennis te stellen.

13.2
De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden tegen de leverancier welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door afnemer van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 14. Aansprakelijkheid met betrekking tot de e-Uitgave.

14.1
Hoewel de leverancier de uiterste zorg heeft nagestreefd met betrekking tot de geleverde content, producten en diensten, kan voor de afwezigheid van fouten en of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Leverancier, auteurs, redacteuren en andere makers van de e-Uitgave zullen voor dergelijke fouten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

14.2
De aanwezigheid van een gebrek, zoals in dit artikel beschreven, geeft de afnemer nooit recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen tegen de leverancier.

Artikel 15. Verhuur van uitgaven.

15.1
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de leverancier mogen uitgaven niet verhuurd worden.

15.2
Als de leverancier schriftelijk toestemming heeft verleend, heeft deze toestemming een looptijd van één jaar. Elk jaar moet voor elke uitgave opnieuw een schriftelijke aanvraag worden gedaan. In deze aanvraag moet het ISBN-nummer, titel en aantal worden vermeld.

15.3
De hoogte van het huurvergoedingpercentage aan de leverancier wordt na overleg met de leverancier vastgesteld.

15.4
De leverancier behoudt zich het recht voor bepaalde titels niet voor verhuur beschikbaar te stellen.

Artikel 16. Opgave van verhuurde uitgaven.

De leverancier heeft het recht de opgave van verhuurde uitgaven te laten controleren door een onafhankelijke accountant. Als uit de controle een verschil blijkt in de afdracht van 5% of meer ten nadele van de leverancier, dan zullen de kosten van de accountantscontrole voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 17. Rechtskeuze/bevoegde rechter.

17.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van
internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

17.2
Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.