Privacyverklaring

Uitgeverij Deviant bv vindt het van groot belang dat de privacy van studenten, leerlingen en docenten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is daarom dan ook een van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Wij willen ouders, studenten, leerlingen en scholen duidelijk informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Privacyverklaring

Uitgeverij Deviant bv vindt het van groot belang dat de privacy van studenten, leerlingen en docenten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is daarom dan ook een van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Wij willen ouders, studenten, leerlingen en scholen duidelijk informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Uitgeverij Deviant bv is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van docenten, studenten en leerlingen door Uitgeverij Deviant bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het onderwijs.

De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor studenten en leerlingen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan studenten en leerlingen, een wens in Nederland breed wordt gedeeld door scholen, de sectorraden en ook de politiek.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Uitgeverij Deviant bv, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van studenten en leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Uitgeverij Deviant bv heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) studenten en leerlingen (ook wel betrokkenen) informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Uitgeverij Deviant bv is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Uitgeverij Deviant bv altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Uitgeverij Deviant bv is lid van de brancheorganisatie MEVW en conformeert zich aan het privacyreglement van de MEVW.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Uitgeverij Deviant bv wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. Uitgeverij Deviant bv hanteert daarbij het ‘Model Verwerkersovereenkomst’, dat onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Uitgeverij Deviant is aangesloten bij de dienst verwerkersovereenkomsten van Kennisnet. Met deze dienst kan de verwerkersovereenkomst via Eherkenning worden ondertekend.

Download de Verwerkersovereenkomst als pdf

Uitgeverij Deviant bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
www.uitgeverij-deviant.nl
Zuidsingel 13
3811HA, Amersfoort
T 033-4650831

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je informatie over ons lesmateriaal aanvraagt, je inschrijft voor de e-mailnieuwsbrief of aanmeldt voor een activiteit van Uitgeverij Deviant bv, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • naam school
 • adres school
 • sector
 • functie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • regio
 • schooltype (optioneel)
 • vakinteresses (optioneel)
 • IP-adres (wordt geanonimiseerd)
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Uitgeverij Deviant bv verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of om je uit te kunnen nodigen voor activiteiten.
 • Voor het geanonimiseerd analyseren van online gedrag om de functionaliteit van onze online kanalen (zoals de website) te verbeteren.
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Besluitvorming

Uitgeverij Deviant bv neemt op basis van de verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruikte programma’s en systemen

Uitgeverij Deviant bv slaat persoonsgegevens op in de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MailChimp
Microsoft (Office 365)
WordPress
SurveyMonkey

Omgang met persoonsgegevens van mensen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om via onze online kanalen gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen de betreffende informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uitgeverij Deviant bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovenstaande doelen te realiseren. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht op overdracht van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Rechten van betrokkenen

In het kader van de AVG heb je de volgende rechten:

 1. Recht op dataportabiliteit
 2. Inzagerecht
 3. Recht op rectificatie
 4. Recht op vergetelheid
 5. Recht op beperking van de verwerking
 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 7. Recht op bezwaar

Meer informatie over de rechten vind je op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van een recht, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via [email protected].

Aan- en afmeldmogelijkheden online nieuwsbrief

Voor onze nieuwsbrief kun je jezelf online aanmelden en vervolgens, indien gewenst, via een link onderaan de nieuwsbrief weer afmelden. Wil je dat wij helemaal geen contact meer met je opnemen dan kun je een bericht sturen naar [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij Deviant bv verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uitgeverij Deviant bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Uitgeverij Deviant bv zijn verbonden. Uitgeverij Deviant bv kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees voor gebruik van de desbetreffende website altijd de privacyverklaring van deze website.

Cookies

Zie ons cookiebeleid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitgeverij Deviant bv neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 033-46 50 831 of [email protected].

Melden van klachten

Klachten over de verwerking van data kun je richten aan de Functionaris Gegevensbescherming ([email protected]). Tevens wijzen wij je op jouw recht om klachten over de verwerking van jouw data direct te richten aan de autoriteit persoonsgegevens.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 juli 2022. 

De meest veelgestelde vragen rondom privacy

Wij hebben niet de intentie om via onze online kanalen gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze informatie verwijderen.

Wanneer je informatie over ons lesmateriaal aanvraagt, jezelf inschrijft voor de e-mailnieuwsbrief of aanmeldt voor een activiteit van Uitgeverij Deviant bv, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • naam school
 • adres school
 • sector
 • functie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • regio
 • schooltype (optioneel)
 • vakinteresses (optioneel)
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uit te kunnen nodigen voor activiteiten.
 • Het geanonimiseerd analyseren van online gedrag om de functionaliteit van onze online kanalen (zoals de website) te verbeteren.
 • Het geanonimiseerd tonen van relevante advertenties en analyseren van resultaten.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uitgeverij Deviant B.V. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 033-46 50 831 of [email protected].

Uitgeverij Deviant bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om onze doelen te realiseren.

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht op overdracht van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Voor onze nieuwsbrief kun je jezelf online aanmelden en vervolgens, indien gewenst, via een link onderaan de nieuwsbrief weer afmelden. Wil je dat wij helemaal geen contact meer met je opnemen dan kun je een bericht sturen naar [email protected].

Heb je vragen over ons privacybeleid?

Neem dan contact met ons op via het volgende mailadres [email protected]